Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu sklepu Lamodissi.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.

Sklep Lamodissi ponosi odpowiedzialność za wady towaru i musi odpowiedzieć na żądanie klienta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz ustosunkować się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Najczęstsze powody reklamacji to:

 • fabryczne wady produktu,
 • wady mechaniczne powstałe podczas transportu przez niewłaściwe zabezpieczenie towaru,
 • niezgodność towaru z opisem/zdjęciami.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń fabrycznych, mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie jednym z trzech możliwych kanałów:

 • listownie na adres magazynu sprzedawcy: Poziomkowa 9, 55-200 Oława
 • poprzez e-mail na adres sklep@lamodissi.pl
 • poprzez formularz zakładki „Reklamacje” na stronie sklepu Lamodissi

W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady. Należy wskazać żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć potwierdzenie transakcji, może to być paragon, faktura lub wyciąg operacji na rachunku bankowym.

Zgłoszona reklamacja może skończyć się:

 • naprawą zepsutego towaru,
 • wymianą na nowy
 • oddaniem klientowi pieniędzy
 • stosownym obniżeniem ceny

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
Formularz Reklamacji Towarów
 •